REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ

Abstract

Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin rekabet gücü; ücretler, döviz kuru, verimlilik gibi birçok değişkenlerle ölçülmüştür. Dünya Ekonomik Forumu bu anlamda yıllık olarak düzenlemiş olduğu Global Rekabetçilik Endeksi ile veri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Dünya Ekonomik Forum’un anlayışına göre rekabetçilik, ülkenin verimliliğini etkileyen bir dizi faktörler, politika uygulamaları ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir. Kaynakların daha etkin kullanılması anlamına da gelen verimlilik artışı, temel kriterler ve yenilikler ülkelerdeki büyüme rakamlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı ülkelerdeki rekabetçilik endeksinin bileşenlerinin büyüme oranlarına etkisini bulmaktır. Çalışmada 2005 sonu itibariyle kişi başı milli gelir seviyesi Global Rekabetçilik Raporunda 5.500-10.000 USD aralığında bulunan Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Kazakistan, Kolombiya, Makedonya, Malezya, Meksika, Panama, Peru, Romanya, Rusya, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Venezuela alınmıştır. Bu ülkelerinin 2006-2011 yılları arasındaki büyüme rakamları bağımlı değişken; Global Rekabetçilik Endeksi raporunda yer alan Temel gereksinimler, Etkinlik ve Yenilik bileşenleri açıklayıcı değişken olarak modele alınmıştır. Bu üç değişkenin statik panel yöntemi ile büyüme değişkenini açıklama gücü araştırılmıştır. Rassal Etki modeli kullanılarak yapılan tahmin sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. TEMEL ve ETKİNLİK katsayıları sırasıyla 6.75 ve 6.72 değerleri ile büyümeyi olumlu etkilediği YENİLİK değişkeninin -13.16 katsayısı ile bu ülkelerin büyüme rakamlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Reel Konjonktürel Dalgalanmalar teorisine göre teknolojik ilerlemeler bazen mevcut sermayeyi kullanılamaz hale getirir ve konjonktürel dalgalanmaların oluşmasına neden olur. Bu çalışmada ele alınan ülkelerdeki ampirik sonuçlar da bu savı destekler niteliktedir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

Provided original full text link
oaioai:dergipark.gov.tr:a...Last time updated on 3/17/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.