KOCAELİ İLİ KARADENİZ KIYILARININ JEOMORFOTURİZM ÖZELLİKLERİ VE KIYI KULLANIMINA ETKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract

Geomorphotourism is showing improvement in the World an in Turkey in recently also interests to morphological structure and development, kind of tourism of focused of conservation-usage. Geomorphosite of concept emerging also in regard of geomorphotourism and morphological elements provides to use with features of scientific, visual, cultural an economic values in geomorphotourism. Geomorphotourism inrests in coast areas where diffent and many features of geomorphology. In coastal areas, cliff, lagoon, spit etc. can be geomorphosite according to morphological elements. Geomorphosites can be economic contribution and added alternative value in the coastal area. Geomorphosites will be applications in coastal area also important of usage of coast. Geomorphosites will be important according to focused on the use of coastal protection problems will occur to reduce coastal and onshore work to create a sustainable coastal management. Coasts of Black Sea of Kocaeli are evaluation of two interacting domain. This area provide many of elements of coastal geomorphology, 52 km coastline and cliffs, lagoon, beach elements will be geomorphosites. The management of made of plan of exploit to studies of usage and policies of coastal geomorphology of coast for usage of geomorphotourism improved. In this study evaluation with geographical perspective, coastal geomorphology examined, features and potential of geomorphotourism determined in study area according to identify effected of usage of coastsDünyada ve Türkiye’de son yıllarda gelişme gösteren jeomorfoturizm, yerşekillerinin morfolojik yapısı ve gelişimiyle ilgilenen koruma-kullanma odaklı turizm alanıdır. Bu bakımdan jeomorfosit kavramı ortaya çıkmakta ve yerşekillerinin bilimsel, görsel, kültürel ve ekonomik değerini ele alarak jeomorfoturizm de kullanılmasını sağlamaktadır. Jeomorfoturizmin ilgilendiği alanlardan biri de farklı jeomorfolojik özellikleri barındıran kıyı alanlarıdır. Kıyı alanlarındaki falez, lagün, kıyı oku vb. morfolojik unsurlar özelliklerine göre jeomorfosit olabilmekte, kıyı alanına turizmde alternatif değer katabilmekte ve ekonomik katkı sağlayabilmektedir. Kıyı alanlarında yapılacak jeomorfosit uygulamaları aynı zamanda kıyı kullanımı içinde önemlidir. Kıyının alternatif ve koruma odaklı kullanılmasını ele alan jeomorfositler, meydana gelecek kıyı sorunlarını azaltması ve kıyıda sürdürülebilir bir kıyı yönetimi çalışması oluşturması açısından önemli bir alan olmaktadır. Bu iki etkileşim alanın değerlendirilebileceği yerlerden biri de Kocaeli ilinin Karadeniz kıyılarıdır. Birçok kıyı jeomorfolojisi elemanını barındıran, 52 km. sahil şeridine sahip alanda falezler, lagün, plajlar gibi jeomorfosit olabilecek unsurlar bulunmaktadır. Bu bakımdan inceleme alanında jeomorfoturizm amaçlı kullanımın geliştirilmesi için kıyı kullanımı çalışmalarından faydalanılmalı ve bu doğrultuda kıyı jeomorfolojisi ilkeleri ön plana alınarak yönetim planları yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada inceleme alanındaki kıyı jeomorfolojisi incelenmiş, jeomorfoturizm özellikleri ve potansiyeli belirlenmiş ve bu doğrultuda kıyı kullanımına etkisi tespit edilerek coğrafi bakış açısıyla değerlendirilmiştir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi

Provided original full text link
oaioai:dergipark.gov.tr:a...Last time updated on 3/17/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.