Article thumbnail

Problems of development of deposit operations of banking institutions

By Олена Анатоліївна Андренко and Лілія Вадимівна Вороніна

Abstract

У статті проаналізовано проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ України з залученням провідного світового досвіду держав Європейського Союзу та Америки. Актуальність теми статті обумовлена тим, що депозитні операції завжди залишаються пріоритетними для будь-якої фінансово-кредитної установи. Виявлено, що забезпечення комерційних банків достатніми обсягами депозитних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів, що визначають стратегічні засади розвитку як банківського сегменту, так і економіки України в цілому. Важливим чинником розвитку економіки є наявність акумульованих грошових ресурсів комерційними банками у вигляді депозитів. Для якісного управління депозитними ресурсами комерційним банкам поставлені універсальні завдання та проаналізовані напрями підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Розглянута сутність поняття та мета розміщення базових банківських депозитів. Розглянуто депозитні операції як джерело формування ресурсної бази банківських установ. Виокремлено переваги та недоліки депозитів ресурсів. Доведено, що стратегічна ціль може полягати в агресивному залученні більшої кількості недорогих депозитів, ніж у конкурентів, тоді як процентні ставки нижчі за певний рівень, голодуючи конкурентами за недорогі депозити основних фондів та підвищуючи їхню вартість, щоб вони не могли собі дозволити низькі ставки позики для високоякісних позичальників та розглянуто стратегічний план росту депозитів. Зроблено висновок, що для удосконалення залучення депозитних ресурсів та підвищення довіри до банківської системи необхідно: стабілізувати та поліпшити економічну й політичну ситуацію в країні; використовувати можливості держави щодо рекапіталізації проблемних банків; підсилити зберігання заощаджень; підвищувати якість обслуговування клієнтів і виходити на ринок з новими депозитними продуктами; в умовах інфляції необхідна індексація коштів; вводити санкції до банків, які здійснюють неповернення депозитів та затримку клієнтських платежів; застосовувати нові маркетингові заходи у формуванні депозитної політики банків.The article analyzes the problems of development of deposit operations of banking institutions of Ukraine with the involvement of leading world experience of the states of the European Union and America. The urgency of the topic is due to the fact that deposit operations always remain a priority for any financial institution. It was revealed that provision of commercial banks with sufficient amounts of deposit resources is one of the priority directions defining the strategic principles of development both of the banking segment and of the Ukrainian economy as a whole. An important factor in the development of the economy is the availability of accumulated cash resources by commercial banks in the form of deposits. For quality management of deposit resources, commercial banks have universal objectives and analyzed ways to improve the efficiency of deposit operations with domestic banks. The essence of the concept and purpose of placing of basic bank deposits is considered. Depositary transactions are considered as a source of formation of the resource base of banking institutions. The advantages and disadvantages of depos it resources are highlighted. It is proved that the strategic goal can be to aggressively attract more low-cost deposits than your competitors, while interest rates are lower than a certain level, starving competitors for low-cost fixed asset deposits and raising their value so they can not afford your low rates. loans for high-quality borrowers and a strategic deposit plan. It is concluded that in order to reduce the attraction of depot resources and increase the reliability of the banking system it is unnecessary: to stabilize and improve the ecological and political situation in the country; utilize the state power of the recapitalization of pro-bubble banks; increase storage of savings; to increase the quality of customer service and to rush out with new depot products; in terms of inflation, indispensable indexation of funds; to impose sanctions on banks that do not disassociate depots and delay customer payments; To register the new marketing in the field of the depopulation of banks

Topics: депозитні послуги, ресурсна база банків, ліквідність банку, клієнти банку, deposit services, liquidity of the bank, bank customers
Publisher: НТУ "ХПІ"
Year: 2018
OAI identifier: oai:repository.kpi.kharkov.ua:KhPI-Press/39696

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.