Representation of Riga in Travel Literature

Abstract

Bakalaura darba tēma ir „Rīgas reprezentācija ceļojumu literatūrā”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā Rīga tiek reprezentēta ceļojumu literatūrā – Latvijā un ārzemēs izdotajos tūrisma ceļvežos laika periodā no 2008. gada līdz 2018. gadam. Teorētiskajā daļā aprakstītas atziņas par reprezentāciju, tēlu, ģeogrāfisko tēlu un arhitektūru. Papildus darba teorētiskajā daļā apskatīta Rīgas arhitektūra, kā arī ģeogrāfisko un ceļojumu aprakstu kultūra, atziņas par tūrismu, tūrisma veidiem un ceļojumu motivāciju. Metodoloģiskajā daļā raksturotas izvēlētās pētniecības metodes – kvantitatīvā kontentanalīze un kvalitatīvā kontentanalīze, apskatīti kontentanalīzes posmi, izstrādāts pētījuma dizains. Empīriskajā daļā ceļvežu saturs pētīts caur izvēlēto metožu prizmu. Darba beigās ir secinājumi, izmantotie informācijas avoti un pielikumi. Analizējot iegūtos datus tika noskaidrots, ka izvēlētajos ceļvežos Rīga reprezentēta caur 28 jēdzieniem. Pieci visbiežāk identificējami jēdzieni ir „arhitektūras daudzveidība”, „arhitektūras unikalitāte”, „pilsētas svarīgums, nozīmīgums”, „pasaules kultūras mantojums”, „kosmopolītisms”.The topic of the Bachelor's thesis is „Representation of Riga in Travel Literature”. The paper objective is to find out how Riga is represented in travel literature – travel guides issued in Latvia and abroad in the period of 2008 to 2018. The theoretical part describes the insights about representation, image, geographical image and architecture. The theoretical part also contains information about the architecture of Riga, the culture of geographical and travel descriptions, aspects of tourism and travel motivation. The methodological part describes the chosen research methods – quantitative content analysis and qualitative content analysis, steps of content analysis and the research design. In the empirical part, the content of travel guides has been studied through the prism of the chosen methods. The work complete with conclusions, sources of information used and appendices. Analyzing the obtained data, it was found out that in the selected travel guides Riga was represented through 28 concepts. The five most frequently identified concepts are „architectural diversity”, „architectural uniqueness”, „importance of the city”, „world cultural heritage”, „cosmopolitanism”

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 14/02/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.