Transcripció comuna d'altres sistemes gràfics a l'alfabet llatí. Distinció tipológica i proposta alternativa nominal

Abstract

Conveniència d'un tipues de transcripició culta comuna o universal. Descripció tipològica dels distints tipues de transcripció i la seva adequeació als diversos tipus de sistemes gráfics. Exposició detallada de la proposta de transcripicó comuna o universal -en la recepció per l'alfabet llatí-, tenint present totes les llengües amb altres sistemes gràfics -en l'origen-, però especialment el grec, l'hebreu, l¡àrab i el rues. Llista d'equivalències, criteris d'utilització combinada i aplicació concreta. Invitació a la col laboració dels especialiste

Similar works

Full text

thumbnail-image

Secretaría de Estado de Cultura

Full text is not available
oai:hispana.mcu.es:286995Last time updated on 2/5/2019

This paper was published in Secretaría de Estado de Cultura.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.