Article thumbnail
Location of Repository

Интерпретативната теорија во рамките на современите преведувачки теории

By Svetlana Jakimovska

Abstract

Овој труд има за цел да ги изложи основните поставки на интерпретативната теорија. Востановена во 70-тите години на минатиот век таа претставува пресвртница во дотогашните проучувања на преведувањето затоа што за прв пат ги зема предвид когнитивните аспекти на преведувањето, отфрлајќи го дотогашниот чисто лингвистички пристап кон преведувањето. Нејзина заслуга е и утврдувањето на девербализацијата како една од фазите на преведувачкиот процес

Topics: Languages and literature
Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“ ‒ Штип, Филолошки факултет
Year: 2018
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:21249

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.