Article thumbnail
Location of Repository

Турските суфикси во рамките на полиморфемните суфикси во македонскиот јазик

By Marija Leontik

Abstract

Апстракт: Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик е големо. Турскиот јазик влијаел врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување на нови суфикси како што се: -џи/-чи, -ли и -лак. Со текот на времето овие турски суфикси се споиле со други суфикси во македонскиот јазик и ги создале полиморфемните суфикси. Во овој труд ќе се анализираат полиморфемните суфикси со турски суфикси во македонскиот јазик. Kлучни зборови: македонски јазик, турски јазик, турски суфикси, полиморфемни суфикси

Topics: Languages and literature
Publisher: Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Year: 2017
OAI identifier: oai:eprints.ugd.edu.mk:21139

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.