oaioai:ortus.rtu.lv:16879

Issues of Spatial Economic Allocation of the Entrepreneurial Activities in Latvia

Abstract

Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, bibliogrāfisko sarakstu, 42 attēlus, 22 tabulas, 12 formulas un 4 pielikumus (tai skaitā 22 attēli un 5 tabulas), kopā 191 lappuse, ieskaitot pielikumus. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 246 nosaukumi. Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Rīgā

Similar works

Full text

thumbnail-image

Riga Technical University Repository

Provided original full text link
oaioai:ortus.rtu.lv:16879Last time updated on 12/13/2013

This paper was published in Riga Technical University Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.