oaioai:ortus.rtu.lv:16774

Quality – from Inspection to Enhancement

Abstract

Saimniekošanā, dzīvē, sociālā un kultūrvidē paveiktā vērtīgums, iegūtā rezultāta kvalitāte ir izsaukusi sabiedrības pastiprinātu interesi ikvienā tās attīstības posmā, kur atbilstoši sasniegtam pētniecības un iespējamam tehnoloģiskam līmenim veidojās praktiski īstenojamas novērtēšanas metodes un nodrošināšanas, paaugstināšanas paņēmieni. Lielražošanā iesākumā izveidojās gatavā produkta kvalitātes kontrole (inspection), produktu pārbaude / nederīgo ”aizturēšana” (control), kas praktiskā lietojumā pietiekami efektīvi nenodrošināja vajadzīgo gatavo produktu kvalitāti. Problēmas risinājumam iesākās mērķtiecīgi pētījumi īstenoto procesu, notiekošo norišu un veikto rīcību pareizības un efektivitātes novērtēšanā. Sākotnēji veidojošās procesa vadības metodes sakņojās tradicionālā zinātniskā darbībā (science) iedibinātā metodoloģijā, kas ietver dabā, sabiedrībā notiekošo norišu izzināšanu un fundamentālo zināšanu uzkrāšanu, sistematizāciju un attīstību. Ražošanā notiekošo raksturo katra procesa izteikti īpatna, savdabīga un negaidīti mainīga gaita, kuras pamatīgai izzināšanai nepieciešama rūpīgi izveidota, praktiska mērķtiecīgas izpētes metodoloģija. Praktiskā pētniecība (research) aptver saimnieciskās, dzīves, sociālās un kultūrvides tehnisko un tehnoloģisko attīstību – lietišķo zināšanu, lietderīgo prasmju un efektīvo spēju pilnveidi, jaunveidi un jaunradi. Inovācija (innovation) aptver rīcības, kas veicina lietderīgo zināšanu, prasmju un spēju praktisko pielietojumu, piemērojumu un sekmē to veiksmīgu īstenošanu, lai radītu pilnvērtīgākus produktus un produktīvākus procesus

Similar works

Full text

thumbnail-image

Riga Technical University Repository

Provided original full text link
oaioai:ortus.rtu.lv:16774Last time updated on 12/13/2013

This paper was published in Riga Technical University Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.