Rendering of Giraffe in Artistic Casting

Abstract

Import 26/06/2013Teoretická část bakalářské práce se zabývá zobrazováním zvířat a jejich symbolikou v průběhu dějin. Časové rozmezí se pohybuje od raného pravěkého umění až po období antického Řecka. Praktická část se věnuje návrhu a realizaci bronzového odlitku. V práci je uveden výrobní proces popisující tvorbu modelu, samotné odlévání výrobku a finální povrchovou úpravu odlitku.Theoretical part of bachelor work deals with the imagining of animals and their symbolism throuhg a history. The time range is from early prehistorical art until to antique period of Greece. Practical part is devoted to the design and realization of bronze cast. In this work, the production process of model preparation, the casting of product and the final surface coating of cast is presented.618 - Katedra metalurgie a slévárenstvívýborn

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.