Efficiency and Influence on a Competitive Ability of the Electronic Auctions System in the Company Dalkia Česká republika, a. s.

Abstract

Import 26/06/2013Diplomová práce se zabývá systémem elektronických nákupů €L€NA ve společnosti Dalkia Česká Republika, a.s. Cílem práce je analyzovat systém elektronických aukcí v DČR a zhodnotit jeho efektivitu, přínos a vliv na konkurenceschopnost této společnosti. Na základě poznatků získaných studiem odborné literatury dochází v teoretické části práce k seznámení s obecným významem nákupu, nákupního marketingu, nákupního oddělení a aukcí včetně elektronických aukcí. V praktické části je proveden popis a SWOT analýza elektronického nákupního systému €L€NA, včetně zhodnocení jeho fungování. Výsledkem je návrh doporučení, která mohou mít vliv na efektivitu a konkurenceschopnost využívání systému elektronických aukcí.The thesis deals with the €L€NA electronic purchase system in the company Dalkia Česká Republika, a.s. The goal of the thesis is to analyse the electronic auctions system in DČR and to assess its efficiency, benefits and influence on competitiveness of this company. . On the basis of the findings acquired by studying professional materials, in the theoretical part of the thesis the readers get acquainted with general meaning of purchase, purchase marketing, purchase department and auctions, including electronic auctions. In the practical part a description and SWOT analysis of the €L€NA electronic purchase system is carried out, including the assessment of its functioning. As a result there are some suggested recommendations which can influence efficiency and competitiveness of using the electronic auctions system.Prezenční634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiivelmi dobř

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.