The System for recording the intensity of solar radiation

Abstract

Import 26/06/2013Abstrakt Má diplomová práce se zabývá fotovoltaickými panely a vytvořením zařízení, kterým lze testovat panely a automaticky měřit jeho charakteristiky, abychom zjistili jeho vlastnosti. Práce se bude zabývat historii fotovoltaických panelů, jejich parametru kdysi a nyní, teorii principu funkce, popsáním a vysvětlením různých typů panelů, způsoby měření jejich vlastnosti. Teorii o jednočipových mikropočítačích, pamětích, o převodnících a operačních zesilovačích. Praktická část se bude zabývat popsáním modulu ARDUINO, přidružených obvodů - převodníků, výkonových obvodů (spínací prvky, zatěžovací rezistory), programem v jednočipovém mikropočítači a jeho tvorbou. V závěru práce bych chtěla ukázat princip měření a vyhodnocení dat ze zařízení, které bude fotovoltaický panel měřit. Chtěla bych připojit i jakési finanční zhodnocení, srovnání s jinými produkty na trhu a úsporu, kterou získám, když vyhodnotím vlastnosti a charakteristiky a správně budu panel používat.My work deals with photo voltaic panels and creating a device that can automatically test panels and measure its characteristics, so as to determine its properties. The work will deal with the history of photo voltaic panels, the parameter once and then, the principle function theory, describing and explaining the different types of panels and ways of measuring their properties. Theory of microchips, memory, the converters and operational amplifiers. The practical part will deal with the description of the module Arduino associated circuits - converters, power circuits (switching elements, load resistor) program in microchips and his work. In conclusion, I would like to show the principle of measurement and evaluation of data from a device that will measure the photo of voltaic panel. I would like to join a kind of financial evaluation, comparison with other products on the market and savings that I get when will evaluate the properties and characteristics of a properly panel will be used.638 - Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgiidobř

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.