thesis

Larp Product of Tourism

Abstract

Import 26/06/2013Tato bakalářská práce se zabývá LARPem (Live Action Role Playing) jako potencionálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje LARP, základní členění LARPu, prvky LARPu a základní pojmy spojené s tímto tématem. Praktická část je zaměřena na možnosti využití LARPu v praxi a zkušenosti v zahraničí, zejména v severských zemích. Na konci této sekce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které se zabývá vztahem veřejnosti k LARPuThis bachelor's thesis pursues LARP (Live Action Role Playing) as a potentional product of tourism. Its theoretical section describes LARP, its structure, elements and clarifies the basic terms connected to this topic. Practical section is focused on possible ulization of LARP in practice and experiences abroad, specially in nordic countries. The results of a questionnaire survey are in the end of this section, and it engages the relation between LARP and the general public.115 - Katedra managementuvýborn

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.