thesis

Electronic Contracting and its Advantages and Disadvantages

Abstract

Import 26/06/2013Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený prehľad o danej problematike, zanalyzovať výhody a nevýhody elektronickej kontraktácie a zistiť ako je internetový obchod vnímaný v povedomí spotrebiteľov, ktorí takýmto spôsobom nakupujú, ako k nemu pristupujú, či poznajú svoje základné práva a čo považujú za najväčšie klady a zápory nákupu tovaru cez Internet. K dosiahnutiu tohto cieľa bude zhotovený dotazník, ktorý bude určený na vyplnenie spotrebiteľom. Na základe výsledkov dotazníkového šetrenia budú vyhodnotené jednotlivé otázky a následne budú zhodnotené stanovené hypotézy. Celá práca bude rozdelená na 5 častí, úvod, záver a 3 kapitoly, ktoré budú ďalej rozčlenené do podkapitol.The aim of the thesis is to provide a comprehensive survey of the above mentioned subject, to analyze advantages and disadvantages of electronic contracting and find out how e-commerce is perceived in the minds of consumers who use this way for shopping, what is their attitude concerning this, whether they can understand their own basic rights and what they consider to be the greatest pros and cons of purchase via the Internet. To achieve this goal a questionnaire assigned to fill in by consumers will be made. On the basis of questionnaire results each question will be evaluated and subsequently stated hypotheses will be evaluated as well. The entire work is divided into five parts, consisting of introduction, conclusion and three chapters which are further divided into a few subsections.119 - Katedra právavýborn

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.