Procedure development aimed at providing the machine parts holes surface layer accuracy and quality surfacing with high-carbon surfacing.

Abstract

Нікітчук А.Г. Розробка технології забезпечення точності та якості поверхневого шару отворів деталей машин з наплавленням високовуглецевих покриттів. – Рукопис. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 Прикладна механіка – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018. Дипломна робота присвячена вдосконаленню технології забезпечення точності та якості поверхевого шару отворів деталей машин. Проведено аналітичні дослідження та запропоновано рекомендації щодо якості, використання якого забезпечується отримання наплавлених шарів високої якості., що дало змогу оптимізувати параметри режиму наплавлення, що в свою чергу дозволило підвищити якість виробу, а відповідно і ресурс роботи всього виробу Обґрунтовано спосіб наплавлення. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості. Впровадження запропонованої технології у виробництво дозволить досягнути значних економічних показників та ефективність виробництва

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.