research

Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі СУП ТзОВ «М'ясовіта»)

Abstract

У роботі висвітлені теоретичні аспекти управління маркетингом на підприємстві, проведено оцінку існуючого стану організації маркетингової діяльності на досліджуваному підприємстві, запропоновано напрями вдосконалення структури управління маркетингом на СУП ТзОВ «М'ясовіта». Ключові поняття: організаційна структура, маркетингова діяльність, структурний підрозділ, функції управління, повноваження, відповідальність, рівень централізації, маркетолог.Крет Т.О. Управління маркетинговою діяльністю підприємства (на прикладі СУП ТзОВ «М'ясовіта»).-– Рукопис. Дослідження на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2018. Дипломна робота присвячена вдосконаленню організації маркетингової діяльності, необхідність якого виявлена в результаті аналізу маркетингового середовища підприємства

Similar works

Full text

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical UniversityProvided a free PDF (195.62 KB)

lib/26380oai:elartu.tntu.edu.ua:lib/26380
Last time updated on January 17, 2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.