research
oaioai:rua.ua.es:10045/14370

Exilis interiors i exteriors en els personatges de Maria Barbal i Montserrat Roig

Abstract

Comunicació presentada en III Seminari Internacional d’Estudis Transversals "Visions de l’exili: literatura, pintura i gènere", Alacant, 8-9 juny 2009.Aquest estudi fa referència a l’exili interior d’alguns personatges femenins de Montserrat Roig i Maria Barbal. L'article al·ludeix particularment a la doble marginació que van patir les dones després del trasbals de la nostra guerra civil. Doble marginació perquè, d’una banda, eren condemnades al silenci com a dones i, de l’altra, perquè el seu sacrifici i la defensa continuada dels ideals de què van fer mostra han restat ignorats fins fa ben poc, a causa d’un procés d’alineació que tot just comença a esmenar-se mitjançant la recuperació de la memòria històrica

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

Provided a free PDF
oaioai:rua.ua.es:10045/14370Last time updated on 9/13/2013View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.