Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ful, fulare, fulast! – en undersökning om elevers språkbruk i skolans formella och informella miljöer

By Elin Vall and Lina-Mariah Abrahamsson

Abstract

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka elevers språkbruk i olika sociala sammanhang inom skolan. Våra huvudfrågor är huruvida elevernas språkbruk skiljer sig mellan formella och informella miljöer, på vilket sätt det visar sig samt vad det kan bero på. Vi vill även undersöka om det finns en diskrepans mellan våra observationer och pedagogernas uppfattningar kring språkbruket. Som metod använder vi oss av observationer och enkäter. Vi använder i detta arbete relevant litteratur, både teoribaserad men också tidigare forskning. I arbetet diskuterar vi även kring de aktuella styrdokument. Resultatet visar att eleverna använder olika språkbruk i formella och informella miljöer samt att det finns en tydligare koppling mellan individer än kontext. Diskrepansen visar sig ligga i att pedagogerna inte är närvarande i vissa av de omnämnda miljöerna. Vi anser att arbetet har en hög relevans för läraryrket då mycket tid läggs på att lösa konflikter som ofta uppstår då negativt språkbruk används. Skolan har som uppgift att motverka kränkande handlingar och vi menar därför att det är viktigt att belysa detta för att det ska kunna förhindras. Vi vill väcka diskussionen kring detta då vi anser det är ett generellt problem som finns i alla åldrar och på alla skolor

Topics: Språkbruk, sociala sammanhang, verbal interaktion,
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33766

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.