Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

From wish to implementation – Changes in working with Intimate Partner Violence in a municipal district

By Hanna Johansson

Abstract

Syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för de förändringar som pågår inom arbetet med våld i nära relationer i SDF Västra Hisingen. Min frågeställning har rört sig runt vad som motiverar de nya inslagen, vilka praktiska konsekvenser de kan tänkas få samt hur förutsättningarna för genomförande ser ut. Studien har utförts i form av tre fokusgrupps- intervjuer där olika delar av organisationen finns representerade. Materialet har analyserats med hjälp av implementeringsteori, Human Service Organization Theory och teorier om uppbrottsprocesser. I studien framkom att samtliga respondenter är motiverade till förändringarna i arbetet, men att det finns betydande skillnader mellan gruppernas uppfattning om vad som krävs för genomförande samt om vilket stöd som finns i organisationen idag. Studien visade att de nya inslagen i arbetet passar väl för att möta de behov som finns i stadsdelen samt att de har stöd i policydokument, teori och tidigare forskning om våld i nära relationer. De nya inslagens konsekvenser förväntas bestå av bland annat långsiktighet i arbetet, ökad rättssäkerhet, ett bättre tillgodosett barnperspektiv och mer korrekta insatser. Faktorer som framstod som viktiga för genomförande av förändringarna var motivation, tydlighet runt syfte, förståelse för den förändrade strukturen, förankring, ledningsstöd, kunskapshöjning, informationsspridning, klarhet runt rollfördelning, syn på nödvändiga förutsättningar, ekonomi, tydliga rutiner och syn på egenansvar. Intervjuerna visade att dessa faktorer till olika grad tillgodosetts.The aim of the study was to examine prerequisites for the changes that are taking place within working with Intimate Partner Violence in Västra Hisingen (a municipal district in Gothenburg, Sweden). My research questions concerned incentives for the new features, their practical consequences and prerequisites for implementation. The study has been performed by three focus group interviews with different parts of the organization represented. The work material has then been analyzed using Implementation Theory, Human Service Organization Theory and theories on breaking up. The study showed that all respondents were motivated to perform the changes, but also that there were significant differences between the groups’ conceptions of what implementation demands, and of the organizational support today. The study also showed that the new features fit well in meeting the needs of the municipal district, and that they are supported by policy documents, theory and previous research on Intimate Partner Violence. Consequences of the new features are expected to be for example long-term perspective, improvement in meeting the child perspective and more accurate interventions. Variables that appeared to be important for implementation of the changes were motivation, explicitness of purpose, understanding of the changed structure, rootedness, management support, increase of knowledge, distribution of information, clearness of roles, conception of necessary prerequisites, economy, distinct routines and conception of individual responsibility. The interviews showed that these variables have been met to a varying degree

Topics: Implementering, Våld i nära relationer, Socialtjänst
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33659

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.