Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ska vi börja med att lägga av? En granskning av två testtyper för att mäta andraspråksinlärares behärskning av några snarlika partikelverb

By Håkan Westman

Abstract

Till något av det allra sista en andraspråksinlärare lär sig att behärska, men nästan aldrig till fullo, hör de frekventa svenska partikelverben. Svårigheterna gäller både förståelsen och inte minst den korrekta användningen av dem. Vad jag försöker göra i denna uppsats är att visa på och i viss utsträckning utvärdera två sätt att testa andraspråksinlärarnas behärskning av dessa partikelverb, i allt från sådana med fullständigt genomskinliga betydelser som lägga fram (boken) till dem med helt lexikaliserade betydelser som partikelverbet i uppsatsens titel lägga av (i betydelsen ´sluta´). Jag använder mig av egna varianter av två testmetoder, båda väl beskrivna och utvärderade sedan tidigare, däribland av Milton (2009): ett flervalstest helt utan kontext och ett lucktest med kontext. Deltagarna i min studie delades in i två grupper. I den första var det elever som läste svenska som andraspråk (ssa) och vuxen personal med utländsk bakgrund på ett gymnasium i södra Sverige. Som referens i den andra gruppen använde jag elever i årskurs 2 och 3 på samma skola med svenska som modersmål. Det visade sig att både mellan och inom grupperna var det stora skillnader i behärskandet av dessa partikelverb, inte minst i flervalstestet. Man kan notera att inte ens de bästa eleverna i referensgruppen visade full behärskning av alla de tjugo partikelverben som undersöktes i flervalstestet. Vad gäller ssa-gruppen och de testade ordkombinationerna gav den inledande kontexten i lucktextmeningarna inte den hjälp som förväntats jämfört med flervalsvarianten utan kontext, i alla fall inte i någon större utsträckning. Ett delsyfte med min undersökning var vidare att se vilka partikelverb som skulle visa sig extra besvärliga, och här stämde det mesta med förväntningarna. I båda testtyperna gällde att så gott som undantagsvis var konkreta, genomskinliga partikelverb de lättaste att klara. Starkt lexikaliserade partikelverb, ofta kallade kollokationer eller idiom, (Se avsnitt 2.4 för begreppsdiskussion) och i ovanliga ordkombinationer var svårast.Fördjupningsuppsats, 15 hp Svenska som andraspråk Fördjupningskurs 61-90 hp, SSA 136 Vt 2013 Handledare: Ingegerd Enströ

Topics: partikelverb, ordförbindelser, svenska som andraspråk, testmetoder
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/33228

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.