Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Home birth

By Simone Abrahamsson and Jakob Dahr

Abstract

Att föda hemma är något som kring artonhundratalet och tidigare var en självklarhet, men har på senare år, nittonhundratalet och framåt blivit mer och mer ovanligt och förlossningarna äger i större andel rum på sjukhus. Att föda barn hemma är relativt ovanligt i Sverige men det är något som en liten grupp gravida kvinnor väljer att göra. Hur gravida kvinnor upplever detta kan vara av intresse för andra, och det är syftet med denna uppsats. Det finns relativt få studier inom området kopplat till omvårdnad och det är därför intressant att undersöka ur sjuksköterskans perspektiv. Frågan "beskriv din förlossning med egna ord" ur en enkät som besvarats av kvinnor som fött barn hemma analyserades med fokus på upplevelsen för kvinnorna. Kvalitativ innehållsanalys användes och resulterade i sju kategorier: Överväldigande upplevelse, Stödjande omgivning, Trygghet i hemmiljön, Självstärkande upplevelse, Förhållningssätt gentemot sjukvården, Besvikelse och Oro. Kvinnorna antyder att det är överväldigande men upplever att de blir stärkta av sin omgivning och att det är en väldigt positiv upplevelse för de flesta att få föda hemma. Många av dessa kvinnor känner att de får en stärkt självkänsla eftersom de till större grad får kontroll över sin tillvaro, och har möjlighet att fatta egna beslut. Många gravida kvinnor möter ett skeptiskt förhållningssätt från sjukvården eftersom de väljer att gå emot normen av att föda på ett sjukhus. Vissa upplever besvikelse över att förlossningen inte blev som de föreställt sig, andra en oro över förloppet men det är i en något lägre utsträckning. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse till varför kvinnor väljer att föda hemma

Topics: Hemförlossning, upplevelse, empowerment, vårdmiljö, kvalitativ innehållsanalys
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32740

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.