Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En systematisk översiktsartikel

By Alexandra Ahlsén and Caroline Forsberg

Abstract

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Vegetarisk kost, ett möjligt behandlingskomplement för symtomlindring vid reumatoid artrit? En systematisk översiktsartikel. Författare: Alexandra Ahlsén och Caroline Forsberg Handledare: Mette Axelsen Examinator: Anna Winkvist Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2012-05-22 Bakgrund: Reumatoid artrit (RA) är en kronisk förlöpande polyartrit som går i skov. Symtomen är inflammation i leder med smärta, stelhet och nedbrytning av ledvävnad. I vissa fall engageras även andra delar av kroppen. Behandlingen utgörs av olika läkemedel för att minska smärta, inflammation samt lednedbrytning. I dagsläget är den kostbehandling som erbjuds främst fokuserad på att tillgodose energi- och näringsbehov. Kosten har dock även diskuteras som symtomlindrande behandling, och en av de faktorer som tros kan inverka på symtomen är kött. Syfte: Att undersöka det vetenskapliga underlaget för om en vegetarisk kost kan påverka symtomen vid ledgångsreumatism och föreslå hur det i så fall kan implementeras i det praktiska dietistarbetet. Sökväg: De databaser som användes vid litteratursökningen var PubMed, Scopus och AMED. De sökord som användes var: "rheumatiod arthritis", "vegetarian", "vegan", "diet", "meat"och "animal protein". Urvalskriterier: Studier inkluderades som studerat en vegetarisk kosts påverkan på RA. RCT, clinical trial, controlled clinical trial, humanstudier samt orginalartiklar på svenska eller engelska var andra inklusionskrav. Studier exkluderades som enbart studerat fasta eller elementalkost. Datainsamling och analys: Två studier matchade ovanstående inklusionskrav samt uppnådde medelhög studiekvalitet. Slutsatser evidensgraderades enligt GRADE med avseende på effektmåtten smärta, antal ömma leder, morgonstelhetens varaktighet samt inflammationsmarkörerna ESR och CRP. Resultat  Det saknas underlag för effekten av vegetarisk kost på smärta vid RA (mycket låg evidensstyrka).  Vegetarisk kost tycks eventuellt minska antalet ömma leder, morgonstelhetens varaktighet eller inflammatiosmarkörerna ESR och CRP, hos personer med RA jämfört med omnivor kost (låg evidensstyrka). Slutsats: Då en studie pekar på signifikant positiv effekt och en annan studie på osignifikanta resultat av vegetarisk kost på symtom vid RA, dras slutsatsen att vegetarisk kost eventuellt kan påverka symtomen. Baserat på detta underlag kan dock inte detta rekommenderas som en generell behandling till alla patienter med RA, men bör inte avrådas ifrån om patienten är intresserad av detta som ett behandlingskomplement.Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: A vegetarian diet, a possible treatment complement for relief of symptoms of rheumatoid arthritis? A systematic review. Author: Alexandra Ahlsén and Caroline Forsberg Supervisor: Mette Axelsen Examiner: Anna Winkvist Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 hp Date: May 22, 2012 Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic remitting polyarthritis that is relapsing. Symptoms are inflammation of the joints with pain, stiffness and degradation of joint tissue. In some cases, also other parts of the body are involved. The treatment consists of medications to reduce pain, inflammation and degradation of joint tissue. Today, the offered nutritional treatment is primarily focused on meeting energy requirements and nutrient needs. The diet has also been discussed as symptomatic treatment, and one of the factors believed to influence the symptoms is meat. Objective: To assess the evidence as to whether a vegetarian diet affects the symptoms of rheumatoid arthritis, and if so, to suggest how it can be implemented in practical dietetics work. Search strategy The databases used in the literature search was PubMed, Scopus, and AMED. The search words used were: "rheumatiod arthritis", "vegetarian", "vegan", "diet", "meat" and "animal protein". Selection criteria: Studies investigating a vegetarian diet on the symptoms of RA were included. Only RCT, clinical trial, controlled clinical trial, human studies and original articles in English or Swedish were included. Studies that only studied fasting or elemental diet were excluded. Data collection and analysis: Two studies matched the above mentioned inclusion criteria and had moderate study quality. The conclusions were graded according to GRADE on the following outcome measures: pain, number of tender joints, duration of morning stiffness, and the inflammation markers ESR and CRP. 5 Main results:  There is no basis for the effect of vegetarian diet on pain in patients with RA (very low evidence strength).  A vegetarian diet might perhaps reduce the number of tender joints, the duration of morning stiffness nor the inflammation markers ESR and CRP in people with RA compared to an omnivore diet (low evidence strength). Conclusions: As one study points to significant positive effect, and another study on insignificant results of vegetarian diet on symptoms of RA, it is concluded that vegetarian diet may affect the symptoms. However, based on the documentary evidence, this is not recommended as a general treatment for all patients with RA, but should not be discouraged if the patient is interested in this as a complement to traditional treatment

Topics: reumatoid artrit
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32523

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.