Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Konsten att sitta på två stolar samtidigt - En studie kring personalansvarigas erfarenheter och upplevelser av svåra samtal i arbetslivet

By Hanna Birgerstam

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka chefers och personalansvarigas upplevelser och erfarenheter av olika typer av svåra samtal i arbetslivet. Studien avser dessutom att finna svar på hur man som chef eller personalansvarig både mentalt och praktiskt kan förbereda sig på att genomföra olika svåra samtal. Tidigare forskning visar på att upplevelsen för samtalsledaren kan skilja sig åt beroende på samtalets innehåll. Sju personer på olika arbetsplatser har i studien intervjuats med semistrukturerade intervjuer. Denna tvärsnittsstudie skapar en bredare bild och djupare förståelse för hur svåra samtal i yrkeslivet kan upplevas. Intervjuguiden skapades utifrån frågor om hur man associerade till svåra samtal, hur man förbereder sig inför dem, vad man upplever under samtalen och hur de följs upp. Respondenterna hade olika erfarenheter av svåra samtal och fick själva bestämma vilka erfarenheter de ville berätta om. Erfarenheterna som delgavs under intervjuerna har analyserats utifrån en hermeneutisk ansats. De svar som gavs under intervjuerna, och som var vanligast förekommande, var de som fick representera resultatet, enligt en abduktiv ansats. Resultatet presenterades under fyra huvudteman och åtta subteman. Resultatet visar på att olika svar gavs i frågan om vad som upplevs som svåra samtal. Dock var respondenterna eniga om att samtal där någons personliga lämplighet på ett eller annat sätt utgjorde ett problem på arbetsplatsen ansågs vara ett svårt samtal. En av de mest framträdande känslorna som resondenterna sade sig uppleva var att de behöver axla en motstridig roll; att kunna förhålla sig tillräckligt känslomässigt distanserad och empatisk på samma gång. De flesta respondenter var överens om att de förbereder sig inför svåra samtal på olika sätt, främst mentalt men i en del fall också arbetsrättsligt. Samtliga respondenter menar att erfarenheten i svåra samtal inte kommer att göra dem direkt enklare att genomföra, men att deras egen upplevelse av obehag minskar i takt med att de har gjort det förr

Topics: Kommunikation, Hermeneutik, Upplevelser, Svåra samtal, Förhållningssätt
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31894

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.