Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Att lyckas med utstationering - En kvalitativ studie kring framgångsfaktorer och svenska expatriater

By Malin Zelander and Anders Perman

Abstract

Denna studies syfte var att undersöka svenska expatriaters erfarenheter kring fram- gångsfaktorer som leder till att lyckas med utstationeringen. Studien fokuserade på framgångsfaktorerna expatriatens personlighet och organisationens agerande. Studien har utgått från Briscoe, Schuler & Claus (2009) definition att en lyckad expat- riat ska ha fullföljt uppdraget, haft en bra kulturell anpassning samt varit effektiv på ar- betet. Vidare är studiens teori uppdelad i två delar; expatriatens personlighet och organi- sationens agerande. Expatriatens personlighet undersöktes genom Big Five, eller fem- faktormodellen över personlighet. Organisationens agerande har baserats på tidigare forskning samt litteratur vilka har belyst rekryteringsprocessen, innan, under och efter uppdraget. Kvalitativa intervjuer valdes som metod för studien. Empirin bestod av åtta semi- standardiserade intervjuer med svenska expatriater. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Denna guide var skapad utifrån teori och tidigare forskning. Inter- vjuerna spelades in för att därefter transkriberas. Empirin analyserades genom redan förutbestämda teman. Studien fann att sannolikheten att lyckas som expatriat ökade om individen hade per- sonlighetsdrag inom dimensionerna öppenhet, emotionell stabilitet och till viss del ex- traversion. Generellt fann även studien att om organisationen hanterar expatriaterna med en kontinuerlig och definierad process kommer det troligen att öka möjligheten för att expatriaten lyckas. Vidare fann studien samband mellan kulturell utbildning, besök i landet, praktisk hjälp, stöttning från både hem- och mottagarorganisation, tjänstetilldel- ning samt en planerad återanpassning och lyckade expatriater

Topics: Human Resource Management, Expatriater, Personlighetsdrag, Organisationens agerande, Femfaktormodellen
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31876

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.