Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Lack of education - Nurses´ barriers and obstacles to address patients sexuality

By Lisa Maria Fransson

Abstract

Bakgrund: Sexualitet är en källa till både njutning, nöje och livskvalitet. Behovet av sexualitet och intimitet kvarstår vid sjukdom och även i ett palliativt skede. Patienter önskar att sjuksköterskor ska samtala om sexualitet med dem. De vill bli bemötta utifrån att holistiskt synsätt, och få individuellt anpassad information om vilka konsekvenser sjukdomen och behandlingen kan ha på sexualiteten. Många sjuksköterskor tycker att sexualitet det ingår i deras ansvarsområde, men i praktiken samtalar sjuksköterskor sällan om sexualitet med patienter. Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva vad befintlig forskning kommit fram till angående vilka barriärer och hinder som gör att sjuksköterskor avhåller sig från att samtala om sexualitet med patienter. Metod: En litteraturstudie genomfördes, baserad på sex kvantitativa och tre kvalitativa artiklar, publicerade mellan 2002 och 2012. Resultat: Fyra huvudteman identifierades: Kunskap, utbildning och erfarenhet, Rädsla för att överskrida gränser, Professionellt ansvar och handlande och Yttre begränsningar. Sjuksköterskor ansåg att deras utbildning om sexualitet var otillräcklig och att det gjorde dem dåligt förberedda för att kunna samtala med patienter om deras sexualitet. Många kände sig osäkra och och saknade självförtroende för att samtala om sexualitet. Somliga ansåg att det inte var deras ansvar eller var osäkra på vem som hade ansvaret. Antaganden att patienter inte förväntar sig att sjuksköterskor ska samtala om sexualitet eller att de var för sjuka förekom också. De ville heller inte riskera att förolämpa patienter på ett eller annat vis, eller t.ex. göra dem generade. Behandling av sjukdomar och biverkningar hade högre prioritet. Avsaknad av enskildhet utgjorde ett av hindrena, likaså påverkades det av arbetsbelastningen och andra uppgifter som ingick i arbetet. Det saknades också stöd från omgivningen. Det finns behov av att se över hur sexualitet tas upp och vilken kunskap som lärs ut vid utbildningar. Sexualitet behöver också lyftas fram inom verksamheter, t. ex. upprätta riktlinjer och en tydligare ansvarsfördelning

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31455

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.