Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ownership of data in the cloud - A study about companies’ attitudes and reasoning around ownership when they place data in cloud services

By Karolina Höcke, Sandra Pihlström and Sanna Helenius

Abstract

Molntjänster har blivit ett väldigt omskrivet och populärt begrepp de senaste åren, både inom branschlitteratur och forskning, där informationsägandeskap är den säkerhetsaspekt som oftast har rankats allra högst över de nackdelar man kan identifiera med molntjänster. Idag finns det en avsaknad i forskningen kring informationsägandeskap ur ett informatikperspektiv, då ämnet oftast diskuteras ur ett juridiskt perspektiv. I vår studie intervjuade vi sex olika företag som använder sig av molntjänster, om vilka attityder och resonemang de hade kring sitt informationsägandeskap. Dessa attityder jämförde vi sedan med de attityder vi identifierade i branschlitteraturen och forskningen kring ämnet. I branschlitteraturen fann vi fyra återkommande teman där det framställdes väldigt tydlig hur man som företag bör reglera informationsägandeskapet. Resultatet av våra intervjuer visade att det generellt sätt fanns en utbredd okunskap hos företagen kring hur informationsägandeskapet i molnet är reglerat mellan företaget och molnleverantören. Alla företag uttryckte att man inte hade upplevt någon förändring i ägandeskapet när man placerade ut sin data i molnet och man uttryckte inte heller någon större oro kring hur ägandeskapet hanterades. Vi kunde därmed se flera skillnader i resonemanget mellan samhällsdebatten och företagen där man oftast inte har diskuterat ägandeskapet på samma ingående sätt.Cloud computing has become a very publicized and popular concept in recent years, both in business literature and research, where data ownership is the security aspect which has usually been ranked the highest of the disadvantages that can be identified with cloud services. Today there is a lack of research on information ownership from an informatics perspective, as it is most often discussed from a legal perspective. In our study we interviewed six different companies that use cloud services, on which attitudes and reasoning they had on their information ownership. We compared these attitudes with the attitudes we identified in business literature and research on the subject. In business literature we found four recurring themes which were very clear about how a company should govern information ownership. Overall the results of our interviews showed that there is widespread ignorance at the companies on how information ownership in the cloud is regulated between the company and the cloud provider. All companies expressed that they had not experienced any change in ownership when they placed their data in the cloud, and they expressed no major concerns about how the ownership was handled. We could thus see several differences in the reasoning between public debate and companies where they do not seem to have discussed the ownership in the same depth

Topics: Molnet, Molntjänster, Cloud computing, Informationsägandeskap, Attityder
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/30399

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.