Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Maria Montessori och Rudolf Steiners pedagogiska visioner

By 

Abstract

  Uppsatsen är en litteraturstudie där jag har analyserat och jämfört de pedagogiska filosoferna Maria  Montessori och Rudolf Steiner. Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie och textanalys  fördjupa kunskaper om grundläggande synsätt inom människosyn, kunskapssyn, utveckling och  uppfostran, lärarens roll och samhällssyn hos de båda författarna. Genom att belysa synsätt som  ligger utanför gängse pedagogik så har jag velat fördjupa min förståelse för dessa kunskapsområden  samt göra en jämförelse för att finna likheter och skillnader i deras olika synsätt.  Jag har valt att göra litteraturstudien mot bakgrund av att vi i det postmoderna samhället har förlorat  och relativiserat vissa begrepp och att detta har lett till ett visst tomrum i frågor som är av mer  ideologisk och filosofisk karaktär. Disskusionen om lärandet och människan har blivit tämligen  paradigmatiskt rotad vilket har gjort att olika synsätt sällan har lyfts fram. Min förhoppning med  denna uppsats är att lyfta fram möjligheten till en mer öppen diskussion om människan och  pedagogiken.   Resultatet pekar särskilt på tydliga skillnader i människosyn. Båda författarna är färgade av sin kristna  tro men har trots detta olika syn på människans beskaffning. Lärarens roll i Montessoripedagogiken  är en mer tillbakadragen roll. Rudolf Steiner anser istället att läraren skall stå i centrum. Författarna  har också olika syn på lärande och utveckling. Maria Montessori är fokuserar på sinnesträning och att  individen skall ledas genom världen och göra upptäckter av mer vetenskaplig natur. Rudolf Steiner  pekar på att människan särskilt måste utveckla sitt känsloliv och viljeliv så att tankens människa  genom detta arbete kan väckas, och fokuserar mer på det konstnärliga. Lärandet är i Maria  Montessoris pedagogik mer av individuell natur. Rudolf Steiner fokuserar mer på att lärandet skall  ske i grupper.   I den slutliga disskusionen lyfts det fram att båda dessa författare har lämnat sitt alldeles egna bidrag  till det pedagogiska fältet. Att läsa dem kan bidra till en fördjupad och mer nyanserad förståelse av  människan och lärandet.    

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29938

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.