Location of Repository

Att arbeta med svenska som andraspråk: några möjligheter och utmaningar

By Sofia Wester

Abstract

Sammanfattning Under de 30 senaste åren har antalet invandrare ökat i Sverige, vilket har resulterat i att antalet elever med annat modersmål än svenska har ökat i skolan. Dessa elever, som har ett annat modersmål än svenska, erbjuds att läsa svenska som andraspråk. Senare tids forskning har visat att det underlättar för elever att lära sig ett nytt språk via modersmålet. Därför vill jag i mitt examensarbete undersöka hur lärare i svenska som andraspråk kan arbeta med språkinlärningen och hur relationen mellan detta ämne och elevernas modersmålundervisning kan se ut.Syftet med arbetet är att bland annat undersöka hur pedagogerna bedriver undervisningen i svenska som andraspråk och hurintegrationen av modersmålslärarnakan organiseras. I forskningsöversikten presenteras aktuell forskning kring flerspråkigabarn och vilken betydelse användandet av modersmålet har vid inlärning av ett nytt språk. I studien har fyra kvalitativa intervjuer gjorts med fyra lärare i tre olika stadsdelar. Skolorna är fyra skilda skolor och har helt skilda upptagningsmiljöer vad det gäller eleverna. Detta har jag gjort för att nå ett brett spektrum av arbetsförhållanden från stadsdelar med hög andel elever med annat modersmål än svenska till stadsdelar med få flerspråkiga elever. I resultatet visade att upplägget på undervisningen och arbetsmetoderna som användes i klassrummet var olika mellan skolorna, men organisatoriskt fann jag inget som kunde tyda på något som skilde dem åt. En skola skilde sig markant från andra skolor. På den skola som hade högst andel flerspråkigaelever undervisades alla elever i svenska som andraspråk, d.v.s. alternativet att läsa ämnet svenska erbjuds inte. En av slutsatserna i undersökningen är att alla lärare vill samarbeta med modersmålslärarna och mer tid till studiehandledning önskades också. Även tidigare forskning påvisar att ett väl fungerande samarbete i lärarlagen stödjer elevernas framtida utveckling. OrdförklaringI arbetet kommer ni stöta på benämningar som ”tvåspråkig” och ”flerspråkig” som är centrala begrepp i mitt arbete. Därför vill jag förklara vad de står för

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29798

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.