Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Musik och gestaltning i förskolan – en kvalitativt jämförande studie

By Sara Håkansson and Anna Karlsson

Abstract

Med detta examensarbete vill jag fästa uppmärksamheten på de skapande ämnena och peka på att syftet med detta examensarbete är att undersöka pedagogikens betydelse för lärandet, främst med fokus på musik och gestaltning inom förskolan. Examensarbetet baseras huvudsakligen på samtalsintervjuer och direktobservationer, litteratur samt information via hemsidor från Utbildningsdepartementet angående läroplaner, samt VR angående forskningsetiska regler. Examensarbetet tar upp frågeställningar rörande barns utveckling genom musik och gestaltning samt användning och betydelse för undervisning inom ämnesområdet. Jag utförde samtalsintervjuer och direktobservationer på tre förskolor i Göteborgstrakten, i denna kvalitativt jämförande studie. Dessa tre förskolor utförde undervisning i någon form inom musik och gestaltning med sina förskolebarn. Barnen på avdelningarna var i åldrarna 3-6 år gamla. Som urval av undersökningsgrupp valde jag att utgå från pedagogernas perspektiv, för att belysa förhållningssätt och arbetssätt gällande musik och gestaltning i förskolans verksamhet. När det gällde att utvärdera resultaten och den kvalitativa skillnaden mellan förskolorna, så verkade alla förskolorna generellt ha ett inslag av både musik och gestaltning i sin undervisning, men i varierande grad. Variationen fanns när det gällde musik- och sångundervisning, där verkade en av förskolorna ha störst inslag av detta. Medan en annan av förskolorna hade störst inslag av gestaltning och dramalekar med både traditionell barnteaterundervisning samt även nya dramaformer som forumspel . En förskola ytterligare hade ett tematiskt arbetssätt som involverade både musik och gestaltning. Det som skilje

Topics: Musik, gestaltning, sång, dramalek, forumspel, för
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29767

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.