Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

En skolreform som engagerar – Medborgares och politikers syn på med- borgardialog

By Petra De Bourg and Amanda Larsson

Abstract

Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur begreppet medborgardialog beskrivs av medborgare och politiker i Angered, och belysa förhållandet mellan dem. Medborgardialogen har där funnits med i en specifik process, nämligen kring stadsdelens skolomorganisation. Metoden vi använt har en fenomenologisk ut- gångspunkt eftersom vi vill förstå individernas egna upplevelser. För att uppnå detta har vi gjort kvalitativa intervjuer med fyra politiker i Angereds stadsdels- nämnd och tre medborgare boende i stadsdelen. Den insamlade empirin som kom utav dessa intervjuer skapade de teman uppsatsens resultat och analys utgår från. Temana är Beskrivningar av medborgardialog, Var beslutet påverkbart?, Lyssna- de politikerna? samt Fanns det förutsättningar för en medborgardialog?. Resulta- tet är analyserat med hjälp av följande teorier: SKL:s delaktighetstrappa, Haber- mas Kommunikativt handlande och Antonovskys KASAM. Det vi har kommit fram till är sammanfattningsvis att det är viktigt att det finns en tydlig ram för vad man förvänta sig av medborgardialogen och därmed att det finns ett tydligt syfte med den. En viktig faktor i medborgardialogen är att beslutet ska vara påverkbart. Det är även viktigt att politikerna lyssnar och att det finns tillräckligt med tid för medborgardialogen. De dialoger som var i och med skolomorganisationen under hösten 2012 i Angered upplever både politiker och medborgare som otillfredsstäl- lande, då många av de viktiga faktorer vi nämnt saknades. En slutsats vi drar av detta är att en utveckling av medborgardialogen är nödvändig om man i framtiden ska kunna dra nytta av dess förtjänster

Topics: Medborgardialog, medborgardelaktighet, skolfrågor, påverka
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29574

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.