Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Accommodation staff perceptions of social support

By Daniel Johansson and Linus Rendmar

Abstract

Sammanfattning Bakgrund: Sedan mitten på 90-talet har antalet platser inom den psykiatriska slutenvården minskat och boenden för individer med schizofreni har kommit att bli allt mer vanliga. Förutom de grundläggande behov som vi människor har kan individer med schizofreni vara i behov av särskilt stöd. Socialt stöd kan ses som en skyddsfaktor för att behålla hälsa och för tillfrisknande hos individen. Brist på socialt stöd har visat sig vara kopplat till psykisk ohälsa. Omfattningen av behov och stöd hos individer med psykiska funktionshinder kan vara av sådan art att de bor på ett särskilt boende där sådant stöd kan ges av personal. Syfte: Syftet med detta projekt är att belysa uppfattningar kring socialt stöd hos personal på ett boende med särskild service för individer med schizofreni. Metod: Tre boendepersonal deltog i en fokusgruppintervju. Materialet från intervjun har analyserats genom innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom följande teman: Att ge ett mångfacetterat stöd, att ersätta roller och nätverk som de boende saknar, att ha en önskan om att kunna aktivera, att vilja stödja men inte uppleva sig ha möjlighet och att se resultat av socialt stöd kan vara svårt. Resultatet i projektet visar att socialt stöd för boendepersonalen innebär olika insatser för de boende samt att skapa trygghet och förtroende. Boendepersonalen talar om det komplexa i att möta de boende i olika roller. För boendepersonalen kan rollerna ta sig uttryck som t.ex. förälder-, vuxen- och kompisroll. Det finns en önskan hos boendepersonalen att alla boende skulle ha möjlighet till arbete och sysselsättning. Det finns även en vilja hos personalen att stödja de boende mer aktivt och samtidigt kan de inte gå emot de boendes egen vilja och önskan. Boendepersonalen upplever resultat av det stöd som de ger genom att det fungerar för de boende i det dagliga livet och att deras tillgänglighet kan bidra till ökad trygghet och ökat förtroende. Boendepersonalen talar om att det stöd de ger kan motverka återinläggning inom slutenvården. Konklusion: Detta projekt visar vad socialt stöd innebär för boendepersonalen i deras dagliga arbete, boendepersonalens olika insatser för de boende. Resultatet belyser även boendepersonalens uppfattningar kring det komplexa de upplever i att stödja de boende, om att inta olika stödjande roller och om viljan att stödja men också om upplevda hinder. Projektet pekar även på hur boendepersonalen upplever resultat av det stöd som de ger, här talar boendepersonalen om att förmedla trygghet, öka förtroendet hos de boende och att deras stöd kan motverka återinläggning. Nyckelord: Schizofreni, socialt stöd, boendepersonal, särskilt boendeSummary Introductory: Since the mid-90s, the numbers of places in psychiatric inpatient settings have decreased and accommodations for individuals with schizophrenia have become increasingly common. In addition to the basic needs that we humans have, individuals with schizophrenia may be in need of special support. Social support can be seen as a protective factor for maintaining health and the recovery of the individual. Lack of social support has shown to be linked to mental illness. The extent of need and support of individuals with mental disabilities may be such that they live in a special accommodation where such assistance can be provided by staff. Purpose: The purpose of this project is to highlight the perceptions of social support among staff in a special accommodation for individuals with schizophrenia. Method: Three accommodation staff participated in a focus group interview. The material from the interview was analysed through content analysis. Results: The analysis revealed the following themes: To provide a multi-faceted support, to replace the roles and networks that the residents do not have, to have a desire to activate, wanting to support but do not feel that they have the possibility and to see results of social support can be hard. The result of the project shows that social support for the accommodation staffs means different interventions for the residents and to create security and trust. Accommodation staff speaks about the complexities of meeting the residents in various roles. For accommodation staff roles can be expressed as a parent, an adult or a friend. There is a desire among accommodation staff that all residents should be able to work. There is also a willingness in the staff to support the residents more actively and at the same time, they cannot go against the residents own will and desire. Accommodation staff is experiencing the result of the support given in the residents daily lives and that their availability may contribute to increased security and confidence. Accommodation staff talks about the support they provide can prevent readmission to inpatient care. Conclusion: This project demonstrates what social support means for accommodation staff in their daily work, accommodation staff's various interventions for residents. The result also highlights the accommodation staff perceptions of the complexity they experience in supporting the residents, to assume various supporting roles and the desire to support but also on perceived barriers. The project also highlights how accommodation staff perceives the results of the support they give, here the accommodation staff talks about security, increase the confidence of the residents and that their support can affect the re-admission. Keywords: schizophrenia, social support, accommodation staff, accommodatio

Topics: Schitzofreni, Socialt stöd, Boendepersonal, Särskilt boende
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29289

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.