Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ormen på Hälleberget eller Fjärilen på Haga? Om varför socionomen utbildar sig till familjeterapeut

By Irja Eskelinen

Abstract

The aim of this study is to analyze why social workers choose to study to become family therapists and how individual motives and structural motive power influence social workers before, during and after the education and how the education affects the working role and the social work. Through theoretical studies and qualitative interwievs with becoming and fully trained family therapists I have come to that social workers have individual motives i.e appropriate working skills and a thirst of knowledge. They have strived for deepened knowledge of the work and personal development, strengthened professionalism and raised working status. The structural motive powers have been i.e raised salary and changed, more attractive working tasks. Legitimation and possibility to run your own company are both a motive and a structural motive power. During and after the education the individual motives are surprisingly strengthened. The professional skills become more free and creative. The family therapist meets more respect at work, but there is a lack of development and carreer possibilities. The result of the study are two found groups of social workers. The Snakes decide early to become a psychotherapist and choose treating tasks to be able to become a psychotherapist. The trained Snake familytherapists don´t wish changed working conditions. The Butterflies have got on the family therapy track after working in traditional social work. The butterflies have bigger need of professional change, as the employer doesn´t meet their expectations. After the family therapist programme the family therapists are deeply rooted in their working role as social workers, but gradually the working role as a family therapist takes more space. Because of that the working conditions don´t change after being fully trainend and because of that the family therapists not often are employed as legitimated psychotherapists, the family therapists are moving away from the social welfare sector to their own private companies. Uppsatsens syfte är att analysera varför socionomer väljer att vidareutbilda sig till familjeterapeuter och hur individuella motiv och strukturella drivkrafter påverkar socionomer före, under och efter utbildningstiden samt hur utbildningen påverkar yrkesrollen och det sociala arbetet. Genom teori och kvalitativa intervjuer med blivande och färdigutbildade leg psykoterapeuter med familjeterapiinriktning har jag kommit fram till att socionomer innan utbildningen haft individuella motiv såsom lämpliga yrkeskunskaper och kunskapstörst. De har eftersträvat fördjupade yrkeskunskaper och personlig utveckling, stärkt professionalism och höjd yrkesmässig status. De strukturella drivkrafterna har bl a varit höjd lön och förändrade, mer attraktiva arbetsuppgifter. Legitimation och möjlighet att starta eget är både ett motiv och en drivkraft. Under och efter utbildningen stärks de individuella motiven överraskande mycket. Yrkesutövandet blir mer fritt och kreativt. Familjeterapeuten möter mer respekt på arbetsplatsen, men det saknas utvecklings- och karriärmöjligheter. Undersökningens resultat blir två funna grupper av socionomer. Ormarna bestämmer sig tidigt för att bli psykoterapeuter och väljer att rikta in sig på behandlande tjänster för att kunna utbilda sig till psykoterapeuter. De färdigutbildade Ormarna önskar inte arbetsmässiga förändringar. Fjärilarna har trätt in på spåret familjeterapi efter att ha arbetat som socionom i traditionellt socialt arbete. De har ett större behov av arbetsmässig förändring, då arbetsgivaren inte möter deras förväntningar. Efter genomgången utbildning är familjterapeuterna förankrade i sin yrkesroll som socionom, men efter hand tar yrkesrollen som familjeterapeut större plats. P g a tjänsten inte förändras efter genomgången utbildning och familjeterapeuten inte ofta anställs som legitimerad psykoterapeut, söker sig familjeterapeuten från verksamheten inom den offentliga välfärdssektorn mot det privata företagandet

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28914

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.