Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Examensarbete I VT 2002

By Annika Hage, Seran Kerim and Kati Zamirian

Abstract

Organisationers informationssystem har ofta utvecklats vidare utan någon övergripande tanke på att de behövde samordnas eller samverka. Resultatet har blivit en problemsituation som för många organisationer, som till exempel universitet och högskolor, ter sig alltmer kritisk med oerhört komplexa system och systemsamband. Informationssystemen får inte vara ett hinder för organisationers förändring utan måste stödja organisationens strävan efter samverkan för att ge bra resursfördelning, ökad kvalitet på service, snabbhet och ökad tillgång till information. Studiens syfte var att ge en konkret bild av systemsamverkan mellan Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnden med avseende på dokumentation av studentuppgifter, och dessa uppgifters kvalitet, för att kunna peka på faktorer i LADOK-systemet som skulle kunna förbättras i framtiden. I vår undersökning användes i första hand deskriptiv metod för att studera olika intressenters informationsbehov. En explorativ metod användes för att skaffa oss en övergripande bild av problematiken kring systemsamverkan. Utifrån befintliga teorier inom IT-området har vi dragit slutsatser om enskilda företeelser enligt deduktiv metod. Slut-ligen har de kvantitativa och kvalitativa metoderna använts för att samla in data om intressen-ternas förhållande till LADOK-systemet genom enkäter och intervjuer. Utifrån teorier inom ämnet informatik klargjordes verksamheternas system-samverkan ur ett IS-arkitekturperspektiv, ett informationsperspektiv och ett kvalitets-perspektiv mellan berörda intressenter. Av studien framgick att de berörda intressenterna inte har systemsamverkan. Ett för oss oväntat resultat. Följande faktorer framkom som kritiska för systemsamverkan mellan Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnden: kommunikation, information, kvalitet samt otillräcklig användarmedverkan

Topics: informationssystem, informatik, kvalitet, kommunikation
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28818

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.