Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Can supplements of zinc increase sperm quality in subfertile men? - A systematic review.

By Denise Addario and Louise Arvidsson

Abstract

Bakgrund: Tillgänglig data visar att omkring 15 % av alla par i Västvärlden är drabbade av ofrivillig barnlöshet (1) i 27 % av fallen beror det, enligt WHO, på subfertilitet hos mannen (2). Det har påvisats att spermiekoncentration - och motilitet påverkas av variationer i koncentrationen zink i sädesplasma, varför det är av intresse att undersöka eventuella positiva effekter av zinktillskott på viktiga sädesparametrar. Syfte: Syftet med den systematiska översiktsartikeln är att undersöka om det finns vetenskapligt underlag för att rekommendera zinktillskott som en potentiell behandlingsmetod vid subfertilitet. Sökväg: Databaserna PubMed, Cochrane och Scopus användes för att hitta vetenskapliga originalartiklar. I Scopus användes även sökfunktionen "citations". Urvalskriterier: Studier som undersökte eventuell effekt av zinktillskott på spermiekoncentration och spermiemotilitet hos män med idiopatisk subfertilitet inkluderades. Datainsamling och analys: Artiklarna valdes ut efter uppsatta inklusionskriterier och granskades med hjälp av SBU:s "Granskningsmall för RCT" samt graderades utifrån GRADE-systemet. Resultat: Tre studier ligger till grund för resultatet. I två av dessa sågs signifikant förbättring av spermiemotilitet hos subfertila män som fick tillskott av zink. Gällande spermiekoncentration observerades signifikant förbättring i endast en av de granskade studierna. Slutsats: Två studier visar att zinktillskott har positiv effekt på spermiemotilitet hos subfertila män och en studie visar på ökning av spermiekoncentration. Det vetenskapliga underlaget bedöms dock vara måttligt och för att kunna dra säkra slutsatser kring huruvida tillskott av zink kan förbättra spermakvaliteten hos subfertila män behövs ytterligare forskning inom området. Forskning med inriktning mot idiopatisk subfertilitet, där de olika typerna av dessa tillstånd tydligt särskiljs, skulle eventuellt kunna ge tydligare resultat

Topics: zinktillskott, spermakvalitet, subfertila män
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28590

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.