Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tactile massage as a nursing intervention to reduce pain

By Lovisa Drotta and Åsa Lindstrand

Abstract

Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos de patienter sjuksköterskan vårdar. Att lindra smärtupplevelsen är en av sjuksköterskans huvuduppgifter. Utöver sedvanlig behandling mot smärta finns komplementära metoder sjuksköterskan kan använda sig av. Taktil massage, en form av mjukmassage, är en metod som kan användas för att lindra smärta. Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa vid vilka olika smärttillstånd sjuksköterskan kan använda taktil massage som en omvårdnadsåtgärd vid smärta. Uppsatsen är en litteraturstudie som inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier med syftet att ge uppsatsen bredd. Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. Resultatet visar att taktil massage har smärtlindrande effekt vid olika smärttillstånd. De smärttillstånd som studeras i uppsatsen är reumatisk smärta, postoperativ smärta, cancersmärta och smärta hos patienter i palliativ vård. Utöver smärtlindring redovisar forskningen andra positiva effekter som minskat läkemedelsintag, lindring av oro, ökad kroppskännedom och bekräftelse. Taktil massage är en säker komplementär metod som kan användas i det dagliga omvårdnadsarbetet för att lindra smärta

Topics: Smärta, beröring, lindring, taktil massage
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28497

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.