Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hur rör du dig egentligen? En induktiv studie om män och kvinnors aktivitetsmönster och rörelser

By Loke Grahn and Mersija Fetibegovic

Abstract

Sammanfattning Författarna till den här uppsatsen ansåg att det fanns anledning till att studera kvinnors och mäns aktivitetsmönster med tanke på den jämställdhetsdebatt som råder i landet. Med följande studie kommer de kunna se hur verkligheten kan se ut i parrelationer. Därför valde de att studera tre kvinnor och tre män under en veckas tid. Personerna lever i parrelationer i de tre största städerna i Sverige. Metoden bestod av ”dagböcker” som respondenterna fick fylla i varje dag och maila tillbaka till författarna. Syfte och frågeställningar formulerades på följande vis: Syftet med följande studie är att öka förståelsen för hur könsroller, män och kvinnor emellan, kan påverka den fria tidens aktiviteter och rörlighet. 1. Finns det skillnader i män och kvinnors fritidsrelaterade aktivitetsmönster inom de tre paren? Hur ser skillnaderna ut? 2. Finns det skillnader mellan männen och kvinnorna vad gäller hushållsrelaterade aktivitetsmönster och hushållssysslor? 3. Finns det skillnader i fördelningen av hushållssysslor mellan de tre paren? Är de yngre paren mer jämställda än de äldre? 4. Hur kan skillnaderna mellan könen illustreras tidsgeografiskt med hjälp av individbanor? Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till hushållssysslor så som diska, plocka undan och städa. Det var slående hur ojämnt fördelade sysslorna var. Kvinnorna stod för merparten av alla hushållssysslor som föregick under den veckan som studerades. Det fanns även skillnader i nöjesaktiviteter i hemmet så som titta på TV, läsa eller surfa på internet. Männen dominerade datoranvändandet och kvinnorna läste mer än männen. Studien visar också att det fanns skillnader mellan par i olika åldrar vad gäller jämställdhet och hushållsarbete då de äldre visar sig vara mindre jämställda än de yngre paren. Gemensamt för alla paren var att arbetstiden tog upp mycket av deras tid under veckorna och det påverkade i sin tur de aktiviteter som gjordes innan och efter arbetet.Kandidatuppsats i Geografi med kulturgeografisk inriktnin

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28488

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.