Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Åtgärdsprogram - eller vad det nu heter, en studie ur föräldraperspektiv

By Suzana Bilajac

Abstract

Syfte För många barn är skolan en plats fylld av lagom svåra utmaningar. För de barn som inte kan möta skolans krav utan anpassningar, upprättas åtgärdsprogram. Undersökningar som gjorts tidigare gällande åtgärdsprogram har haft ett lärar- eller elevperspektiv som fokus. Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka föräldrars erfarenheter av och resonemang kring åtgärdsprogram, vad detta är kopplat till samt vad det får för betydelse för eleven. Centrala frågeställningar har varit: • Vilka likheter respektive skillnader finns i föräldrarnas upplevelser? • Vilka faktorer påverkar föräldrarnas upplevelser? • Hur har föräldrarna till elever med åtgärdsprogram uppfattat sin delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogrammet? • Vilka konsekvenser/inverkan får föräldrarnas delaktighet i upprättandet av åtgärdsprogram för föräldrarnas upplevelser av åtgärdsprogram? Teoretisk ansats och specialpedagogiskt perspektiv I undersökningen har jag använt mig av Nilholm (2007) vid analysen av resultatet. Nilholm visar i sin bok på tre olika perspektiv; det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Jag har använt en fenomenografisk ansats och försökt hitta skillnader och tolka det som sagts i intervjuerna för att på så sätt skapa ny kunskap. Metod Denna undersöknings resultat har sin empiri baserad på kvalitativa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Denna intervjumetod används ofta då man vill få fatt i de intervjuades personliga åsikter och erfarenheter/upplevelser. Fem föräldrar från två olika F-6 skolor intervjuades. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av Nilholms (2007) specialpedagogiska perspektiv. Resultat Föräldrarna i studien har liknande åsikter när det gäller definitionen av ordet åtgärdsprogram. De upplever det som ett kraftfullt ord som är negativt laddat. Många känslor bland annat oro, panik och chock sköljer genom föräldrarna när de sitter i möte med skolan, i alla dessa fall har skolan initierat mötet. Föräldrarna är överens om att åtgärdsprogrammets grundidé är att hjälpa eleven. Man upplever dock att ansvaret läggs över på hemmet och individen och att skolan inte bidrar med så mycket

Topics: föräldrar, åtgärdsprogram, upplevelse, kompensatoriskt perspektiv
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28448

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.