Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

“Matte är lätt som en plätt” Om barns attityder till matematik i förskoleklass

By Emma Lindh and Monica Wigemo

Abstract

Syfte: Syftet med vår studie är att ta reda på vilka attityder barnen i förskoleklassen har till matematikämnet. Vi vill ta reda på hur stor lust barnen i förskoleklassen har till matematikämnet samt vilken självtillit barnen i förskoleklassen har vad gäller det egna matematiklärandet. Huvudfråga: Attityder till matematiken hos barnen i förskoleklassen. Metod och material: Vi har använt oss av strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sammanlagt tjugo sexåriga barn. Vi har intervjuat tio barn var på våra respektive VFU-skolor i Västra Götaland. Vi har haft ett frågeformulär och ställt frågorna till barnen utifrån det. Under intervjun har barnen erbjudits möjlighet att illustrera vad de tycker är matematik. Alla barnen har varit positiva till detta. Vi har vid dessa tillfällen haft papper och färgpennor tillgängliga för barnen att använda. Vi har antecknat barnens svar direkt på frågeformuläret och bearbetat svaren tillsammans med illustrationerna under vår sammanställning av resultaten. Resultat: I vår undersökning har vi kommit fram till att barnen i förskoleklassen har bra tillit till sig själva, en positiv attityd till matematiken och framför allt en lust att lära. Barnen ser på sig själva som “duktiga på matematik” och som titeln på uppsatsen antyder så tycker många av barnen att “matte är lätt som en plätt”. Betydelse för läraryrket: Läraren i förskoleklassen bör ta tillvara barnens lust och lek i lärandet och läraren bör använda sig av variation i undervisningen. Tyvärr har forskning påvisat att det redan i förskoleklassen kan råda en ”skolinfluerad” undervisning. Det är ingen undervisningsmetod som utesluter den andra utan en varierad undervisning är att rekommendera enligt forskning. Läraren i förskoleklassen bär ett stort ansvar för att ge barnen i förskoleklassen positiva attityder inför framtida matematiklärande, då det enligt forskning är i just de tidiga åren i förskolan/förskoleklass som både grunder och attityder till det fortsatta matematiklärandet läggs

Topics: Förskoleklassbarn, matematik, attityd, lust, själv
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28166

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.