Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Räcker jag till? -en uppsats om det yttre ögat och dess påverkan på barn och ungdomar

By Anna Thunström

Abstract

Syftet med mitt examensarbete har varit att skärskåda begreppet ”det yttre ögat”, dess uppkomst och konsekvenser för lärande och utövande av musik. Jag ville ta reda på hur och när det vaknar hos barn och ungdomar och hur det påverkar förmågan att våga prova, ”lämna sig själv ifred” och tillåtelsen att göra misstag i sitt eget musicerande. Vilka olika förklaringsteorier och orsaksmodeller finns för detta? Kan man förebygga att detta händer? Vilka pedagogiska metoder finns? Genom fyra kvalitativa intervjuer med musikdramatikpedagoger har jag fått inblick i deras erfarenhet kring detta fenomen och även tagit del av deras didaktiska tips. Med en genomfattande litteraturgenomgång har jag belyst olika teorier och förklarings- modeller utifrån bland annat psykodynamisk och kognitiv teori, samt nyare forskning kring mental träning och rampfeber. Jag har kommit fram till att uppvaknandet av det självcensurerande yttre ögat sker senast i förpuberteten, mycket på grund av en önskan att passa in i det sociala umgänget. Detta resulterar i en begränsning av hur mycket barnet/ungdomen vågar prova sina vingar, både musikaliskt och individualistiskt. Mitt arbete kan i dess omfattning endast ses som en pilotstudie i ett komplext och alltför outforskat ämne. Dess didaktiska konsekvenser för läraryrket hoppas jag dock resulterar i en mer reflekterad och insiktsfull undervisning för de aktuella åldrarna

Topics: Det yttre ögat, självcensur, scenskräck, prestatio
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28152

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.