Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Tyst i klassen? – Bakgrundsmusik som pedagogiskt verktyg vid arbete med matematik

By Jenny Krantz and Emma Holmquist

Abstract

Sammanfattning: Flera studier har gjorts angående musikens påverkan på vår koncentrationsförmåga och prestation, till exempel om Mozarteffekten. Vi har tagit vår utgångspunkt i Söderlund och Sikströms studier på personer med koncentrationssvårigheter och ADHD, där musik påvisats förbättra koncentrationen hos nämnda grupp. Även en studie av Usher och Feingold visar hur bakgrundsbrus förkortar responstiden (RT) hos försökspersoner vid lösning av enkla matematikuppgifter. I den studien finns, enligt rapporten, inga kända koncentrationssvårigheter hos försökspersonerna. Baserat på bland annat ovan nämnda forskning har vi designat en studie med fokus på bakgrundsmusikspåverkan på RT vid lösning av enkel multiplikation. Det var nämligen vid den typen av matematik som störst påverkan av bakgrundsbrus uppmättes i Ushers studie. Utifrån experiment som metod kombinerat med enkätundersökning har vi gjort vår studie på två niondeklasser i två olika delar av västra Sverige. Därefter har vi analyserat vårt material med avseende på kön, barnens föräldrars utbildningsnivå och yrke samt vana vid musik i skol- och fritidssammanhang. Resultatet av försöken och enkäten, samt tidigare forskning, visar att det för en majoritet av individerna verkar finnas en fördel att använda bakgrundsmusik, då RT för den grupp som utsattes för bakgrundsmusik var betydligt kortare än referensgruppens. Däremot verkar det, enligt våra resultat, inte finnas några skillnader i hur mycket RT förändras för tjejer jämfört med för killar och vi ser heller inte något samband mellan förändring av RT och skillnader i de andra yttre sociala faktorer vi undersökt, då differensen i RT-förändring var försumbar i resultatet. Vid analys av försökspersonernas musikvana kan vi bland de musicerande individerna se en mindre förkortning av RT jämfört med dem som inte musicerar. Vana eller erfarenhet av musiklyssning, i samband med matematikarbete, verkar däremot inte ha någon avgörande betydelse för hur RT påverkas av bakgrundsmusik under omständigheterna vi skapat i försöken

Topics: Bakgrundsbrus, musiklyssningsvana, responstid (RT/
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28135

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.