Location of Repository

Hur språkstörning tolkas utifrån ett logopedutlåtande. Fem speciallärares/specialpedagogers tankar om hur ett logopedutlåtande omsätts i skolan

By Malin Tenblad

Abstract

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur speciallärare/specialpedagoger tolkar den medicin-ska diagnosen språkstörning utifrån ett logopedutlåtande och hur detta tar sig uttryck i arbetet med lärare och elever. Teori: Denna kvalitativa studie är inspirerad av en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken hand-lar om att tolka och förstå. Det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på. Inom hermeneutiken studeras tolkning av texter och ett huvudtema är att meningen hos en del enbart kan förstås om den sätts i samband med helheten. Metod: Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem speciallärare/specialpedagoger i en mindre kommun i södra Sverige. Frågor ställdes utifrån ett logopedutlåtande som erhållits av en logoped och samtliga intervjuer registrerades genom ljudupptagning via en diktafon. Därefter analyserades och transkriberades ljudupptagningarna. Resultat: Barn med språkstörning möter många utmaningar i skolan. Hur ett logopedutlåtande gällande ett barn med grav, generell språkstörning tas emot av speciallärare och special-pedagoger ser olika ut. Studien visar att vad som utläses av logopedutlåtandet får kon-sekvenser för hur det omsätts i verksamheten. Om specialläraren/specialpedagogen har kunskap om språkstörning vet de utifrån logopedutlåtandet vilken omfattning det är på svårigheterna och vilka konsekvenser det kan få för barnet. Om specialläraren/ special-pedagogen har begränsad kunskap om språkstörning efterfrågar de mer information, till exempel i form av handledning. Det finns ingen färdig mall för hur ett logopedutlåtande tas emot i skolan. Många olika faktor-er har betydelse, såsom speciallärarens/specialpedagogens kunskap om språkstörning, skolans organisation och resurser. Samtliga speciallärare/specialpedagoger menar också att det är mycket viktigt att så fort som möjligt upprätta ett åtgärdsprogram. Dessutom kan fortbildning och handledning av en logoped eller talpedagog fylla en viktig funktion visar studien. Studien visar att speciallärare och specialpedagoger bör ha en framträdande roll i arbetet kring barn med språkstörning. Det är de som skulle kunna vara ansvariga och skapa kontinuitet för barnet. Speciallärarens roll kan vara att arbeta med barnet regelbundet i liten grupp eller inne i klassrummet. Specialpedagogens roll kan vara att samordna insatserna som ska göras och se till att skapa möjligheter för barnet tillsammans med rektor. Studien visar också att barn med språkstörning kan möta olika svårigheter i skolan. Det kan vara svårigheter med det sociala samspelet, stress och problem med att göra sig förstådd. Inlärningstakten är något långsammare jämfört med klasskamraterna och risken att utveckla läs- och skrivsvårigheter är stor. Barn med språkstörning möter även möjligheter i skolan och det är viktigt att utgå från barnets styrkor och intressen. Samarbete runt ett barn med språk-störning är viktigt

Topics: språkstörning, logopedutlåtande, speciallärare, specialpedagog
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/27012

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.