Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Utrymme för berättelser Om hur lärande i en reseorganisation kan förstås utifrån empowerment och storytelling

By Andreas Palm and Martin Södling

Abstract

Syftet med detta arbete är att, utifrån en fallorganisation, undersöka och belysa premisser för säsongsanställda reseledares arbete och arbetsuppgifter. Därutöver vill vi specifikt fokusera och analysera, om och i så fall hur, erfarenheter, lärdomar och kunskaper ges utrymme i organisationen och hur dessa sprids och ges legitimitet. Arbetet tar sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie bestående av åtta halvstrukturerade djupintervjuer och en deltagandeobservation. Den studerade fallorganisationen är en researrangör som säljer paketresor med en omfattande personlig service och har under många år varit ledande på marknaden. Fallorganisationens filosofi uppges vara att alltid tillföra något extra till resenären, och att ge gästerna mer för pengarna. För att förstå den insamlade empirin användes begreppen empowerment och storytelling. Genom empowerment kunde engagemanget hos organisationens reseledare och hur detta engagemang påverkade deras vilja att dela lärdomar och erfarenheter emellan sig tydliggöras. På vilket sätt själva delandet och informationsöverföringen skedde blev tydligt genom storytelling. Med hjälp av Ellströms (2005) teorier om utvecklingsinriktat och reproduktivt lärande blev också typen av lärande tydligt och hur denna kan relateras till empowerment och storytelling. Studien fann att reseledarna inom fallorganisationen kände sig stärkta i sitt utförande av arbetet på grund av det självstyre som organisationen öppnade upp för. Detta i kombination med omväxlande arbetsuppgifter och en ledning som uttryckte ett förtroende för reseledarna skapade tillsammans med goda karriärmöjligheter empowerment. Denna empowerment ledde också till att reseledarnas vilja att dela med sig av lärdomar och erfarenheter påverkades i positiv bemärkelse. Spridningen av lärdomar och erfarenheter skedde i stor utsträckning genom så kallad storytelling där berättandet synliggjorde vissa problematiker eller hur någonting kan genomföras för att få ett bra resultat. Denna berättande form för spridning av erfarenheter skedde både under schemalagda möten och i mer informella sammanhang vars primära syfte inte var att generera lärdomar

Topics: säsongsanställning, empowerment, storytelling, lärande, reseledare
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26292

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.