Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Utvärdering av gymnasieelevers kunskaper i ekologi, energi och miljöfrågor

By Margareta Blomgren

Abstract

Kursen Naturkunskap A läses för närvarande av alla elever på gymnasiet. Den tar främst upp miljöfrågor men också ekologi och energianvändning ingår. Syftet med undersökningen var att belysa kunskaperna i ekologi, energi- och miljöfrågor hos elever i årskurs 3 på gymnasiet. Ett diagnostiskt prov delades ut och besvarades av 65 elever i tre olika klasser på studieförberedande program på en västsvensk gymnasieskola. Frågorna var mestadels flervalsfrågor och tagna ur en nationell utvärdering från 1998: ”Tema tillståndet i världen”. Resultatet påvisade ett delvis ojämnt kunnande. Eleverna svarade relativt korrekt på frågor om biologisk mångfald, global energianvändning samt energisparåtgärder. De svarade mindre korrekt på frågor om ekosystem och fotosyntes. När det gäller miljöfrågor kunde man se en osäkerhet hos eleverna vad gäller orsaker till och konsekvenser av t.ex. den ökande växthuseffekten. Eleverna visade ett stort engagemang för att delta i aktiviteter för att påverka framtiden. Elevernas svar relateras i diskussionen till målen i kursplanen för Naturkunskap A samt jämförs med resultatet i utvärderingen från 1998. Några didaktiska slutsatser av resultatet är att många elever tycks sakna de grundläggande vetenskapliga förkunskaperna om materia och energi. Det är då viktigt att som lärare ta reda på elevernas vardagsföreställningar och utmana dessa i undervisningen. Inför införandet av den nya gymnasieskolan Gy11 framförs farhågor om att elever på Teknikprogrammet kan komma att missa undervisning i ekologi samt kanske även miljöfrågor eftersom Naturkunskapskursen inte blir obligatorisk för dem

Topics: Naturkunskap A, utvärdering, diagnos, ekologi, ene
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26111

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.