Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Varför skall man ha slöjd? – några lärares syn på slöjdens betydelse för elevers lärande

By Cecilia Hedin and Slöjd Social och kognitiv utveckling hos barn

Abstract

Sammanfattning: Syftet med vårt arbete är att undersöka några pedagogers syn på slöjden som ett formellt bildningsverktyg samt deras syn på en samverkan mellan slöjd och matematik. Alla skapande ämnen får i dag allt mindre resurser och många gånger anses de som onödiga/onyttiga av såväl elever, föräldrar och övrig skolpersonal. Som blivande slöjdlärare har vi en annan syn. Vi kan se en inbyggd dynamik i ämnet slöjd. En dynamik och ett användningsområde som idag enligt oss är underutnyttjat. Genom att använda sig av slöjden som ett formellt bildningsverktyg för att synliggöra det abstrakta, kan man också underlätta lärandet hos en elev. En positiv bieffekt kan bli att man också gör lärande lustfyllt vilket motiverar eleverna att lära mer. Olika forskarrapporter och undersökningar gör gällande att svenska elever har allt svårare att klara de kunskapskrav som är satta. Varje år lämnar ett allt för stort antal elever grundskolan utan att ha uppnått kunskapsmålen i bland annat matematik. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuade sex lärare, verksamma inom slöjd respektive matematik. Den samlade bilden av deras åsikter är att slöjd är en viktig del av skolans verksamhet, i nuläget och i framtiden. Respondenterna ansåg att slöjden var viktig eftersom eleverna där ges möjlighet att använda alla sina sinnen, det är även här som eleverna kan se sambandet, teori och praktik. En samverkan mellan slöjd och matematik var en arbetsform som samtliga respondenter ansåg skulle gynna eleverna och att det inom detta område finns en stor utvecklingspotential. Trots det så förekom det ingen planerad samverkan i någon större utsträckning. I den mån det förekom var dessa spontana tillfällen ”fångade i flykten”. I intervjuerna förklarades detta med att pedagogerna saknar resurser i form av planeringstid för den här formen av arbete men även att det var en organisatorisk fråga

Topics: Slöjd, Matematik, Ämnesintegrering, Formellt bildn
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26048

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.