Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ordning och reda i skolan?

By Mari Aro

Abstract

Uppsatsens huvudfråga är följande: Finns det någon skillnad i hur elever följer uppsatta ordningsregler om eleverna fått vara med vid framtagandet av reglerna eller inte? Syftet I min studie undersöker jag hur elever förhåller sig till ordningsregler om de själva har fått vara med att påverka reglernas utformning alternativt om reglerna är på förhand skrivna. Jag har undersökt om jag kan finna en skillnad i hur eleverna efterföljer uppsatta ordningsregler. Vidare undersöker jag också om den nya skollagen innebär någon förändring avseende ordningsregler och elevinflytande. Metod I min undersökning genomför jag jämförande fallstudier. I mitt fall innebär detta att jag observerar flera zoner på två olika skolor. Zonerna är väl avgränsade och desamma på de båda skolorna vilket möjliggör att jag kan jämföra utfallet mellan skolorna. Jag har använt mig av Skollagen, läroplan, teori om lärande, teori och fakta angående elevinflytande för att besvara min frågeställning. Med utgångspunkt i teorier som beskriver elevinflytande och teori om lärande som förklarar sambandet mellan elevinflytande och hur eleverna följer uppsatta ordningsregler. Resultat I undersökningen kan jag påvisa att det finns skillnad i hur elever följer uppsatta ordningsregler om eleverna fått vara med vid framtagandet av reglerna eller inte. Skillnaden är tydlig i zoner där vuxennärvaron är låg. I zoner där vuxennärvaron är låg följer elever som fått vara med och ta fram ordningsreglerna i högre grad reglerna. Den sittande skolministern Jan Björklund har fått igenom en revidering av skollagen. Skollagen kommer att gälla den 1/7- 011. En viktig skillnad från den nuvarande skollagen är att den nya skollagen kräver att varje skola skall ha ordningsregler och att eleverna skall vara med vid framtagandet av dessa. Detta medför att frågorna ovan är högst relevanta för alla som arbetar inom skolan 011 och framåt

Topics: Elevinflytande, ordningsregler
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26033

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.