Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Konkurrens ur ett lärarperspektiv – lärares uppfattningar om hur konkurrensen mellan skolor påverkar deras yrkesroll

By Eva Täljemark

Abstract

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är dels att redogöra för hur konkurrenssituationen har uppstått och hur verksamheten påverkas, och dels att undersöka verksamma lärares åsikter och upplevelser av konkurrenssituationen och dess påverkan på deras yrkesroll. Studien utgår från följande tre frågeställningar: 1. Vad har arbetande lärare för åsikter gällande konkurrens inom skolans värld? . Hur upplever arbetande lärare att konkurrensen påverkar dem i deras verksamhet? 3. Skiljer sig lärarnas syn på konkurrens mellan skolor åt beroende på i vilken utsträckning deras skola har valt att profilera sig? Studien grundar sig på en kvalitativ studie, baserad på djupintervjuer med sex lärare på sex olika kommunala skolor, samt på intervjuer med de sex respektive rektorerna. Studien resulterade i en stor variation åsikter och upplevelser, såväl positiva som negativa. I slutändan visade det sig att fyra av de tillfrågade lärarna hade övervägande positiva upplevelser av konkurrenssituationen medan övriga två ansåg att det negativa var övervägande. Lärarna upplevde att situationen var prestationshöjande, men samtidigt stressande. Studien visade inte på något samband mellan skolans grad av profilering och lärarnas inställningar till konkurrenssituationen

Topics: Konkurrens, skola, lärare, marknad, skolutveckling
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25985

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.