Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Temaarbete – En läroprocess för lärare såväl som elever

By Lisa Andersson

Abstract

Syfte och frågeställningar: Undersökningen syftar till att med fokus på temaarbete som undervisningsmetod undersöka hur lärare i skolan erfar och hanterar såväl den egna som elevernas läroprocess. Uppsatsen syftar till att studera hur läraren erfar sitt eget lärande i samarbetet i arbetslaget, men också i arbetet med elevernas lärande i samband med temaarbete. -Vad och hur erfar lärare sin egen läroprocess i samband med tematiskt arbetsätt i samarbete med arbetslaget? -På vilket sätt erfar lärare elevernas läroprocess i samband med tematiskt arbetsätt? Metod och material: Jag har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex lärare på två olika skolor. De intervjuade arbetar på dessa skolor och är lärare för de yngre åldrarna. Resultat: Vad och hur erfar lärare sin egen läroprocess i samband med tematiskt arbetsätt i samarbete med arbetslaget? Samtliga svarspersoner resonerade kring vikten av att stanna upp och reflektera över sitt lärande för att bli medveten om det. Intervjupersoner från båda skolorna belyser att samarbetet i arbetslaget fungerar bättre och man ser större nytta i att ta tillvara varandras kompetenser. Vad och hur erfar lärare elevernas läroprocess i samband med tematiskt arbetsätt? På en av skolorna framhåller lärarna att man arbetar mycket praktiskt när det gäller lärandet och detta inkluderar tematiskt arbetsätt. Det lyfts även fram av pedagogerna att lärandet ska vara lustfyllt och roligt . Det som även lyfts fram är att tematiskt arbetsätt öppnar upp till att arbeta över klassgränserna och att eleverna får möjlighet att lära av varandra. Betydelse för läraryrket: Genom tematiskt arbetsätt kan man som lärare ges tillfälle till att göra lärandet lustfyllt för eleverna och att man som lärare ser att man inte enbart behöver använda sig av det som läromedlen erbjuder. Det som även framhävts i min studie är ju vikten av att läraren ska få syn på sin egen läroprocess. Detta har ju en stor betydelse för att läraren ska kunna reflektera och utforma sin egen praktik

Topics: Temaarbete, tematiskt arbetsätt, fenomenografi, lä
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25970

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.