Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Bland ikoner och gadgetar En undersökning av hjälptexten i operativsystemet Windows 7 ur ett läsbarhets- och begriplighetsperspektiv

By Bo Hellgren

Abstract

Sverige är ett land med hög datortäthet. Relationen mellan människa och dator är därför något som är essentiellt och påtagligt på arbetsplatser och utbildande institutioner. För att datoranvändaren skall kunna utnyttja datorn som arbetsredskap på ett optimalt sätt måste användaren också involvera sig själv i en språklig kommunikation med det operativsystem som finns i datorn. De vanligaste operativsystemen bygger på ett grafiskt användargränssnitt, där användaren interagerar med operativsystemet via en metaforisk skrivbordsmiljö. Undersökningen i uppsatsen utgår från de hjälptexter som finns integrerade i ett av de vanligaste operativsystemen, nämligen Windows 7. Syftet med undersökningen är att undersöka hur den hjälptext som är integrerad i Windows 7 kommunicerar sitt innehåll till datoranvändaren. Därför granskas hur denna hjälptext fungerar ur ett perspektiv som utgår från begreppen ’läsbarhet’ och ’begriplighet’. Texten återfinns i Start-menyn under rubriken Hjälp och support. Undersökningen utgår från tre frågeställningar som utgår från vilken betydelse läsarens genrekompetens, den interpersonella strukturen och den textuella strukturen kan ha för hur användaren förstår och uppfattar hjälptexten. I reultatdelen lyfts användarens genrekompetens fram som något betydelsefullt för hur läsaren kan uppfatta texten. Hjälptexten använder i den interpersonella strukturen ett direkt tilltal till användaren och avgränsar textens deltagare på olika sätt. I hjälptexten framställs operativsystemet som en deltagare, vilket kan bero på ett inflytande från amerikanska texter. De metatextuella påståendena är tillika något som kännetecknar texten. I den textuella strukturen präglas hjälptexten av att den verbalt måste återge det som skildras visuellt på skärmen, men också av att den måste konkretisera skeenden som har abstrakta nivåer. Något som karakteriserar manualen som genre är att texten måste vara komprimerad, vilket tar sig uttryck i att språkformen belastas med långa sammansatta substantiv, verbalsubstantiv, sammansatta adjektiv, verbaladjektiv och sammansatta participformer. En annan företeelse som försvårar begripligheten i texten är språkliga avvikelser som kan bottna i bristande korrekturläsning, som till exempel bildtexter på norska. Dessutom förekommer varierande former av engelska uttryck. När det gäller ’läsbarhet’ och ’begriplighet’ finns det utmaningar på flera nivåer i hjälptexten i Windows 7. Inte minst ställer hjälptexten krav på användarens förståelse av enskilda ord och förståelse av textens situationella tolkning. Slutligen måste användaren förstå vilka handlingar som texten försöker att instruera

Topics: begriplighet, hjälptext, läsbarhet, manual, Windows 7
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25759

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.