Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Women´s experience of care and factors that affect healthcare professionals´ attitude towards termination of pregnancy.

By Therese Almén and Siri Bergström

Abstract

Bakgrund: Nära hälften av alla svenska kvinnor genomgår någon gång i livet en abort och ungefär 1 av 4 kända graviditeter avslutades under 2009 genom abort. Det är ett kontroversiellt och laddat ämne som berör, väcker känslor, åsikter och existentiella frågor hos många. Sedan 35 år tillbaka får kvinnor i Sverige själva bestämma om de vill genomföra en abort och rätten till fri abort ses generellt sett som en självklarhet. Syftet med detta arbete är att beskriva kvinnors upplevelse av vård vid en inducerad abort samt belysa faktorer som kan påverkar vårdpersonals attityder gentemot abort. Metod: Detta arbete är en litteraturstudie med ett flertal kvalitativa och kvantitativa studier från Sverige och Storbritannien, några enstaka från USA samt en från Danmark. Resultatet delades in under två huvudteman; kvinnors upplevelse av vård samt faktorer som påverkar vårdpersonals attityder gentemot abort. Hur kvinnor upplever vården beror på stöd, information och bemötande. Vårdpersonals attityder skiljer sig åt beroende på vilket land studien är ifrån, profession, kvinnans orsak till abort, tid inom arbete samt trosuppfattning. Diskussion: Kvinnor som söker abort är i en utsatt och sårbar situation och upplever ofta ambivalenta känslor inför graviditet och abort. Det är viktigt att vårdpersonal bemöter och stödjer dessa kvinnor med ett etiskt och professionellt förhållningssätt, oavsett privata värderingar och attityder i abortfrågan. Det är viktigt att förebygga onödigt vårdlidande genom att föra en öppen dialog med kvinnorna, ge ett bra bemötande och stödja kvinnan genom abortprocessen. Lidande kan ses som en naturlig del vid en abort, dock är det är av största vikt att vårdpersonal inte skapar onödigt lidande, då lidande inte har någon mening i sig

Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25607

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.