Location of Repository

The midwives´ understanding about advisory of condom use at health centres

By Matilda Andersson and Johanna Mökander

Abstract

Under de senaste åren har sexuellt överförbara infektioner (STI) kraftigt ökat i alla åldersgrupper i Sverige. Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara infektioner. Därför är det viktigt att barnmorskan ger information om kondom som preventivmedel på ett sätt så att fler använder sig av kondom vilket kan bidra till att förekomsten av sexuellt överförbara infektioner minskar. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors uppfattning om rådgivning om kondomanvändning inom ramen för arbete vid barnmorskemottagning (BMM). Metod: Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med barnmorskor på två olika BMM. Intervjuerna transkriberades och därefter analyserades materialet gemensamt av författarna med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Samtliga barnmorskor i studien gav sina patienter kondområdgivning, men var överens om att rådgivningen kunde bli bättre och utvecklas. Det fanns en uppfattning att kondomanvändning påverkas av patientens kunskap, ekonomiska situation och kulturella omgivning. Barnmorskorna var överens om att de kunde påverka patientens val av preventivmedelsmetod genom att framhäva för- och nackdelar och såg ett stort behov av att förbättra samhällets kunskap om kondom, oavsett ålder. Barnmorskorna ansåg också att övriga samhället har ett ansvar för att öka kondomanvändning. Exempelvis kan reklam i media ge allmänheten en påminnelse om risker vid oskyddat sex. Ökningen av patienter med STI uppfattades bero på att människor idag har fler sexpartners samt att samhället var sexualiserat. Slutsats: Studien visar att barnmorskors rådgivning avseende kondomanvändning på BMM kan utvecklas. Barnmorskorna i studien uppfattade att de kan utveckla sin roll vid kondområdgivning med hjälp av nya rutiner, utveckling av samtalet med patienten och med inspiration från ungdomsmottagningens rutiner. För att öka kondomanvändning bör fokus inte enbart ligga på hur barnmorskans roll kan utvecklas, utan fokus bör läggas på en gemensam insats tillsammans med samhället och då främst media

Topics: kondom, rådgivning, barnmorska
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/24526

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.